Smluvní podmínky

Obchodní podmínky
Prodávající

Prodávající je provozovatel internetového obchodu.
Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ a/nebo firmu organizace.
Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez vyslovného upozornění Kupujícího.

Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného Kupujícím, má Kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti Kupujícího.
Prostředky komunikace

Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména telefon, fax, email.

Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.
Objednávky zboží

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího osobně, telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu.

V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě a způsobem k tomu předem určeném.

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího výřízení z důvodu:
- bez udání důvodu,
- zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.
Dodací lhůty

Informativní skladovou dostupnost a tedy i dodací lhůtu vidí Kupující na internetových stránkách Prodávajícího včetně možnosti dodání zboží. Přesnou dodací lhůtu, pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem, se Kupující dozví od Prodávajícího po potvrzení objednávky.
Dodání zboží

Aktuální možnosti dodání zboží jsou zveřejněny v internetovém katalogu Prodávajícího nebo písemně na vyžádání v provozovně Prodávajícího.

Objednává-li zákazník zboží přes internet s následným osobním odběrem, potvrzuje prodávající pouze to, že zboží je, či bude v dohodnutém termínu, pro kupujícího v provozovně rezervováno.

Kupující má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím, tímto okamžikem také přechází kompletní vlastnická práva ke zboží na kupujícího.
Platební podmínky

Zboží může být placeno v hotovosti při převzetí. Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem. Kupující může zboží také uhradit bezhotovostně předem na bankovní účet Prodávajícího na základě zálohového dokladu, při dodání zboží pak Kupující obdrží daňový doklad. Přesné podmínky jednotlivých platebních možností jsou zveřejněny v internetovém katalogu Prodávajícího nebo písemně na vyžádání.

Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.
Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt). Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

- zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
- v původním obalu,
- s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.).

Cena za poštovné:

Cena za poštovné je 99 Kč za celkový nákup v e-sphopu na těchto stránkách.


Kupující nemůže odstoupit od smluv:


- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
- na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- spočívajících ve hře nebo loterii.
Vrácení peněz:

Peníze jsou vráceny prostřednictvím bankovního převodu, proto je ve formuláři pro odstoupení od smlouvy nutné vždy uvést číslo bankovního účtu, na který si přejete prostředky vrátit.
Odpovědnost za vady/Reklamace

Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační podmínky.
Ochrana osobních dat

Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považovány za soukromé a důvěrné. Tyto data jsou tedy bezpečně uložena na našich chráněných serverech a samozřejmě nejsou poskytovány třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.

Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího.

Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Poskytnutí osobních dat je dobrovolné, máte právo přístupu k osobním datům, právo na opravu osobních dat, jakož i další práva stanovená v §21 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.